Kezdőlap > Országgyűlési választás 2022 > Megválasztott tagok Becsehely 001. szavazókör SZSZB-be beosztása

Megválasztott tagok Becsehely 001. szavazókör SZSZB-be beosztása

HATÁROZAT

 A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

a Becsehely 001. szavazókör szavazatszámláló bizottságába

az alábbi, Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (III.11.) számú határozatával települési szinten megválasztott tagjai közül, az alábbi tagokat osztom be a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására:

  1. Végh Károlyné Becsehely, Kossuth L. út 7.
  2. Soósné Ács Mária Becsehely, Táncsics M.u.64.
  3. Milleiné Andor Erzsébet Becsehely, Kossuth L. út 52.

E határozat a Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján Becsehely, Béke út 2, valamint Becsehely honlapján (www.Becsehely.hu) kerül közzétételre.

Határozatom ellen illetékmentes kifogás nyújtható be a helyi választási iroda mellett működő helyi választási bizottsághoz (Becsehely, Béke út 2.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

A kifogásnak tartalmaznia kell

  1. a) a jogszabálysértés megjelölését,
  2. b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
  3. c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  4. d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogásra megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

 A Ve. 24. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja.

A fent leírtakra való tekintettel a Becsehelyi Helyi Választási Iroda vezetőjeként, Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (III.11.) számú határozatával települési szinten megválasztott tagjai közül, a rendelkező részben foglalt tagokat osztom be a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választására.

Határozatom a megjelölt jogszabályhelyeken alapul.

Határozatom ellen a kifogás lehetőségét a Ve. 209. § rendelkezési alapján, az ott megállapított határidőn belül biztosítja. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése az irányadó.

A kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Becsehely, 2022. március 28.

Horváthné Szirmai Szilvia

  HVI vezető